Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G/4G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Hết thời, ca sĩ Duy Mạnh lộng ngôn để gây chú ý?

Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ